UCHWAŁA Nr XXVIX/159/14 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie regulaminu przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.