Gmina Czajków
http://czajkow-gmina.pl

19 kwietnia 2018 14:06 | Aktualności

Zawiadomienie o XXX sesji Rady Gminy w Czajkowie

Zawiadamiam, że XXX sesja Rady Gminy w Czajkowie odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018 roku, o godz. 10.00, w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Czajkowie. Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokółu z obrad XXIX sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na XXIX sesji.

6. Informacja z pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

7. Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału Odnawialnych Źródeł Energii w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czajków i Gminy Kraszewice” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

8. Informacja o realizacji programu współpracy Gminy Czajków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017.

9. Podjęcie uchwał: – w sprawie zmiany w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czajków na lata 2018 – 2022, – w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018, – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, – w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat, stanowiących dochody budżetu Gminy Czajków za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

10. Zapytania i uwagi.

11. Odpowiedzi na wnioski, postulaty i zapytania.

12. Zamknięcie obrad. Czajków, dnia: 17.04.2018 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy w Czajkowie

/-/ Andrzej Puchała