Aktualności

Spotkanie w Urzędzie Pracy - „Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim”

07 sierpnia 2017 12:06 | Aktualności

RPWP.07.01.02-30-0040/15 jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 7 Włączenie Społeczne, Działania 7.1 Aktywna Integracja Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 30.09.2018.

Projekt realizowany jest przez Gmina Gołuchów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gołuchów w partnerstwie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego / Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Fundacją AKME i Miasto i Gmina Pleszew/MGOPS Pleszew.

 

Projekt jest skierowany do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym         w szczególności z ustalonym III profilem pomocy lub II (osoby, które brały udział                  w szkoleniu / stażu w ramach POWER lub WRPO w latach 2015 i 2016, a nadal widnieją         w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrzeszowie).

 

Projekt ma na celu zagwarantowanie następujących form wsparcia:

  • diagnoza psychologiczna i zawodowa (IPD) dla każdego uczestnika,
  • poradnictwo prawne,
  • warsztaty umiejętności społecznych, poszukiwania pracy i przedsiębiorczości ABC,
  • kursy z zakresu podniesienia kwalifikacji zawodowych,
  • pośrednictwo pracy w kierunku znalezienia i utrzymania zatrudnienia przez uczestników projektu,
  • staże zawodowe.

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie informuje, iż w dniu 20.09.2017r. (środa) w godz. 10:00-12:00 odbędzie się w tut. Urzędzie spotkanie dla osób chętnych wzięciem udziału w w/w projekcie.

Zapisy przyjmowane są do dnia 18.09.2017r. do godz. 12:00 oraz informacje w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrzeszowie, Jakub Kasprzak, pok. 209, tel. 62-7320790 lub jkasprzak@pupostrzeszow.pl

Przeczytano: 192 razy.| Wydrukuj

Do góry