Aktualności

Zawiadomienie o XXXII sesja Rady Gminy w Czajkowie

19 lipca 2018 10:28 | Aktualności

 Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że XXXII sesja Rady Gminy w Czajkowie odbędzie się w dniu 25 lipca 2018
roku, o godz. 1000, w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Czajkowie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z obrad XXXI sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na XXXI sesji.
6. Informacja z pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja o stanie dróg na terenie gminy, ich oznakowaniu i oświetleniu.
8. Podjęcie uchwał:
• w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,
• w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Czajków,
• w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego i z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych innych form
wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert,
• w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Czajków,
• w sprawie powołania Komisji Statutowej,
• w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy
Czajków.
9. Zapytania i uwagi.
10. Odpowiedzi na wnioski, postulaty i zapytania.
11. Zamknięcie obrad.
Czajków, dnia: 13.07.2018 r.
                                                                Przewodniczący
                                                             Rady Gminy w Czajkowie
                                                               /-/ Andrzej Puchała

Przeczytano: 246 razy.| Wydrukuj

Do góry