Aktualności

Zawiadomienie o V Sesji Rady Gminy w Czajkowie

05 czerwca 2019 10:57 | Aktualności

Z A W I A D O M I E N I E

 Zawiadamiam, że VI sesja Rady Gminy w Czajkowie odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019

roku, o godz. 1000, w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Czajkowie.

 

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokółu z obrad V sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na V sesji.

6. Informacja z pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 7. Informacja o rozstrzygniętym przetargu oraz ustalenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8. Podjęcie uchwał:

– w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników,

– w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Czajków, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.

9. Zapytania i uwagi.

10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i uwagi.

 11. Zamknięcie obrad.

Czajków, dnia: 31.05.2019 r.

 

 Przewodniczący

 Rady Gminy w Czajkowie

 /-/ Andrzej Puchała

Przeczytano: 254 razy.| Wydrukuj

Do góry