Wykaz spraw

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 47e - 47ł Ustawy o ochronie przyrody z 16 października 1991r. (Dz. U. z 2001r. Nr 99, poz. 1079 z późniejszymi zmianami), Ustawa o opłatach skarbowych z 24 lipca (Dz. U. Nr 135 poz. 1134)
  1. Wymagane dokumenty
  2. W przypadku dzierżawy wymagana jest umowa dzierżawy a także zgoda właściciela na usunięcie drzew i krzewów potwierdzona podpisem na “Wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów",
    W przypadku wycinki z terenu rowów melioracyjnych - Uzgodnienie Wojewody,
    Uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody - Plan wyrębu drzew, kiedy o usunięcie wnioskuje Zarząd Dróg.
  3. Osoba odpowiedzialna - Podinspektor do spraw produkcji zwierzęcej i roślinnej, obrotu ziemią, melioracji, ochrony środowiska, służb BHP, zamówień publicznych oraz gospodarki komunalnej - Lidia Stolecka
  4. UwagiOdwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego składa się za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Formularze i załączniki: