Wykaz spraw

Dokonywanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  • Oryginał zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - do wglądu
  • Dowód osobisty - do wglądu

Opłaty:

Opłata za zmianę wpisu - 50zł

Termin i sposób załatwienia:

Termin załatwienia 14 dni

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 88d ustawy z dnia 19.11.1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Z 1999r. Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy:

Wnosi się je do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje:

Osoba odpowiedzialna - Podinspektor do spraw ogólnych i działalności gospodarczej

 

Wnioskodawca może odebrać zaświadczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty. W przypadku braku wymaganych dokumentów zostanie wezwany w celu ich uzupełnienia.