Wykaz spraw

Sporządzanie aktu małżeństwa

Wymagane dokumenty:

  • W przypadku osób stanu cywilnego-panna/kawaler: odpisy skrócone aktu urodzenia, dokumenty tożsamości ( do wglądu),
  • W przypadku osób o stanie cywilnym-rozwiedziony/a: odpisy skrócone aktu urodzenia, odpisy skrócone aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu, dokumenty stwierdzające tożsamość (do wglądu),
  • W przypadku osób stanu cywilnego wdowiec/a: odpisy skrócone aktu urodzenia, odpisy skrócone aktu zgonu współmałżonka, dokumenty stwierdzające tożsamość (do wglądu),
  • W przypadku osób gdy jedną z osób jest cudzoziemiec : odpis skrócony aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego, zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie Sądu zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej.Dokument tożsamości (do wglądu): paszport, w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe - karta stałego pobytu, w przypadku pobytu czasowego ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce.
  • pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego,
  • zezwolenie - jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

Miejsce złożenia dokumentów:

Dokumenty składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca zameldowania na stałe jednego z przyszłych małżonków w przypadku ślubu wyznaniowego.
W przypadku ślubu cywilnego nie ma rejonizacji i przyszli małżonkowie mogą zawierać związek małżeński w wybranym przez siebie USC i tam składać swoje dokumenty.

Termin i sposób załatwienia:

Jeden miesiąc (w przypadku ślubu cywilnego)

Podstawa prawna:

art. 12, art. 53-62a ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego /Dz.U. 1986r. Nr 36, poz.180 z późniejszymi zmianami/,
art. 1 , art. 3-15 Ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy /Dz.U 1964r. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami/,

Inne informacje:

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński przed Kierownikiem USC powinny co najmniej miesiąc przed planowanym terminem ślubu zgłosić się do urzędu w celu wspólnego złożenia dokumentów. Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne jest 3 miesiące.