Wykaz spraw

Sporządzanie aktu zgonu

Wymagane dokumenty:

  • Karta zgonu - zaświadczenie lekarskie
  • Dowód osobisty osoby zmarłej
  • Książeczkę wojskową (mężczyźni do 50 lat)
  • Do wglądu; - dowód osobisty współmałżonka
- odpis skrócony aktu małżeństwa w przypadku osób
zamężnych/żonatych,
- odpis skrócony aktu urodzenia w przypadku osób
stanu cywilnego -panna/kawaler

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego właściwy z miejscem zgonu osoby zmarłej.

Opłaty:

3 szt. odpisów wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu zgonu - zwolnione od opłaty,

Termin i sposób załatwienia:

Z chwilą zgłoszenia zdarzenia i przedstawienia dokumentów

Podstawa prawna:

art. 64-69 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego /Dz.U. 1986r. Nr 36, poz.180 z późniejszymi zmianami/

Inne informacje:

Zgon osoby zgłasza się w Urzędzie Stanu Cywilnego najpóźniej ciągu 3 dni od dnia zgonu. W przypadku gdy zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, termin zgłoszenia zgonu ulega skróceniu i należy go dokonać w ciągu 24 godzin.