Wykaz spraw

Wpisanie do polskich ksiąg aktu (urodzenia, małżeństwa i zgonu) stanu cywilnego sporządzonego za granicą.

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,
  • Oryginalny odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego oraz jego urzędowy przekład na język polski dokonany przez tłumacza przysięgłego
  • Dokument tożsamości - w przypadku paszportu wymagane jest potwierdzenie zameldowania (do wglądu)
  • W przypadku wniosku o wpisanie aktu urodzenia dziecka należy przedłożyć odpis aktu małżeństwa rodziców, a gdy matka dziecka nie pozostaje w ważnym związku małżeńskim- jej odpis aktu urodzenia
  • Informacje o miejscu zamieszkania bądź ostatnim miejscu zamieszkania w Polsce.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, bądź ostatniego miejsca zamieszkania wnioskodawcy w kraju.
Urząd Stanu Cywilnego właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy gdy nie można ustalić właściwości lub wnioskodawcą jest konsul.

Termin i sposób załatwienia:

Z chwilą złożenia odpowiednich dokumentów.

Podstawa prawna:

art. 73 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego /Dz. .U. 1986r. Nr 36, poz.180 z późniejszymi zmianami/

Inne informacje:

Przysługuje tryb odwoławczy od wydanej decyzji do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem organu, który ją wydał, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.