Wykaz spraw

Ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o odtworzenie aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu,
  • Zaświadczenie z USC, w którym akt powinien się znajdować, stwierdzające zniszczenie bądź zaginięcie ksiąg,
  • Posiadane dokumenty posiłkowe dotyczące osoby, której dane mają być stwierdzone w odtworzonym akcie (np. zaświadczenie kościelne, karty repatriacyjne),
  • Zaświadczenie z USC Warszawa - Śródmieście i Łódź - Śródmieście o nie figurowaniu aktu w księgach posiadanych przez te urzędy - w przypadku gdy zdarzenie to miało miejsce poza obecnymi granicami kraju,
  • Dokument tożsamości - w przypadku paszportu wymagane jest potwierdzenie zameldowania (do wglądu)

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego miejsca sporządzenia aktu w zaginionej lub zniszczonej księdze.

Termin i sposób załatwienia:

Z chwilą złożenia odpowiednich dokumentów.

Podstawa prawna:

art. 34-35 i art. 70 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego /Dz.U. 1986r. Nr 36, poz.180 z późniejszymi zmianami/

Tryb odwoławczy:

Przysługuje tryb odwoławczy od wydanej decyzji do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem organu, który ją wydał, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.