Wykaz spraw

Wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego , od nieruchomości, leśnego oraz ustalenia dochodu z gospodarstwa rolnego.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia (wniosek powinien zawierać dane składającego wniosek oraz w jakim celu wydaje się zaświadczenie).

Termin i sposób załatwienia:

- najpóźniej do 7 dni

Podstawa prawna:

Art. 306a i 306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Czajków w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania decyzji

Inne informacje:

Osoba  odpowiedzialna: Referat finansowy - Podinspektor do spraw podatków i opłat