Wykaz spraw

Uchylenie /zmiana/ decyzji ostatecznej ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego

Wymagane dokumenty:

Pisemna informacja o zmianie okoliczności faktycznych mających wpływ na ustalenie wysokości zobowiązania, złożona w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności
Załączniki:
  • informacja w sprawie podatku od nieruchomości
  • akt notarialny
  • rozwiązanie umowy dzierżawy

Opłaty:

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia:

Do miesiąca

Podstawa prawna:

Art. 254 § 1 i 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z 1997r. z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy:

Odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Czajków w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

Inne informacje:

Jednostka odpowiedzialna: Referat finansowy - Podinspektor do spraw podatków i opłat