Wykaz spraw

Umorzenie zaległości podatkowej. Umorzenie odsetek za zwłokę.

Wymagane dokumenty:

W przypadku osób fizycznych:
Uzasadniony wniosek o umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę,
Załączniki:
  • zaświadczenie o osiągniętych dochodach składającego wniosek oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
  • potwierdzenie z Powiatowego Urzędu Pracy statusu osoby bezrobotnej
  • dowody na ponoszone wydatki (np.: czynsz, energia, leczenie itp.)
W przypadku osób prawnych:
Uzasadniony wniosek o umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę (we wniosku należy podać pełną nazwę przedsiębiorcy, adres siedzibę, nr NIP, REGON, PKD).
Załączniki:
  • oświadczenie o otrzymanej pomocy w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku
  • bilans

Termin i sposób załatwienia:

Miesiąc

Podstawa prawna:

Art. 67 § 1a i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z 1997r. z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji
 

Inne informacje:

Osoba odpowiedzialna: Referat finansowy - Podinspektor do spraw podatków i opłat