Wykaz spraw

Odpis aktu stanu cywilnego

Wymagane dokumenty:

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Czajkowie zarejestrowane są zdarzenia, które miały miejsce na terenie gminy Czajków. W Urzędzie przechowywane są akty od 1919r.

  1. pisemny wniosek zawierający dane wnioskodawcy (imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, imię i nazwisko osoby, której dotyczy akt oraz datę zdarzenia, które akt potwierdza.

We wniosku należy wskazać cel wydania dokumentu, jeżeli podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej.

Osoba składająca wniosek winna wylegitymować się dokumentem tożsamości tj. dowodem osobistym lub paszportem.

Uprawnieni do otrzymania odpisów aktów stanu cywilnego są: osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek lub przedstawiciel ustawowy, osoby, które wykażą w tym interes prawny a także sąd i inne organy państwowe. 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego

63-524 Czajków 39

Pokój nr 7

Opłaty:

za odpis skrócony: 22zł.

za odpis zupełny : 33 zł.

za odpis wielojęzyczny: 22zł.

Opłaty należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w Czajkowie lub na rachunek bankowy

nr 15 9256 0004 0020 2635 2000 0030

Termin i sposób załatwienia:

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty złożenia wnioski.

Podstawa prawna:

Art. 5a ust. 2, art. 7 ust. 1, art.10 ust. 1, art. 83 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku Nr 212, poz. 1264 ze  zmianami),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 ze zmianami),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330),

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego  (Dz. U. z 2010 r. Nr 208, poz. 1375),

Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 08 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 roku Nr 166 poz. 1735).

Inne informacje:

Urząd Stanu Cywilnego

63-524 Czajków 39

Pokój nr 7

Czynny od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

Tel. 62 7311020

       62 7311006

Fax 62 7311034

e-mail: usc.czajkow.gmina@gmail.com