Wykaz spraw / alfabetycznie

D

Deklaracje i informacje - Obowiązujące do 30.06.2019 r.

Deklaracje i informacje - Obowiązujące od 01.07.2019 r.

Dokonywanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

G

Gospodarka odpadami komunalnymi

L

Likwidacja działalności gospodarczej

O

Odpis aktu stanu cywilnego

P

Postępowanie w sprawie wydania wyciągu z rejestru z rejestru o wpisie ewidencji działalności gospodarczej

Przyjmowanie skarg i wniosków

S

Sporządzanie aktu małżeństwa

Sporządzanie aktu urodzenia

Sporządzanie aktu zgonu

Sprawdzanie stanu załatwiania spraw

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa i zgonu)

U

Uchylenie /zmiana/ decyzji ostatecznej ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego

Udzielanie informacji o przedsiębiorcach

Umorzenie zaległości podatkowej. Umorzenie odsetek za zwłokę.

Uprawnienia Obywatela w Urzędzie

Ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)

Uznanie dziecka

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa i zgonu)

W

Warunki zabudowy

Wniosek o wydanie zaświadczenia o planie zagospodarowania

Wniosek o wydanie zgody na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogą lub ruchem drogowym.

Wpisanie do polskich ksiąg aktu (urodzenia, małżeństwa i zgonu) stanu cywilnego sporządzonego za granicą.

Wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego , od nieruchomości, leśnego oraz ustalenia dochodu z gospodarstwa rolnego.

Wymiana Dowodów osobistych

Z

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Zgłoszenie rejestracji działalności gospodarczej