Historia

Historia Gminy

 

Na terenie obecnej gminy znajdowały się bagna porośnięte szuwarami, tatarakami, w których gnieździły się różnego rodzaju ptaki, a wśród nich czajki. Legenda głosi że nazwa miejscowości powiązana jest z czajkami, które gromadziły się na podmokłych terenach.

Dzieje osadnictwa Czajkowa nie charakteryzowały się cechami, które odróżniały by je od pozostałego obszaru Wielkopolski. Niewiele jest też materiałów wykopaliskowych z tego terenu. Pierwsze ślady związane z osiedlaniem się ludności na naszym terenie pochodzą z późnego paleolitu (12 - 11 tys. lat p. n. e.), jednak dopiero około 4500 r. p. n. e. formy te ulegają stabilizacji wraz z pojawieniem się społeczności neolitycznych. Do roku 4200 p. n. e. na terenie Kotliny Grabowskiej postęp w gospodarce doszedł zaledwie do wyższych form zbieractwa, łowiectwa i rybołówstwa. Osiadły tryb życia zaczął się w okresie pucharów lejkowatych. Zaczęły pojawiać się narzędzia gładzone i wiercone oraz naczynia gliniane. Uprawa roli polegała na spulchnianiu kijem lub motyką niewielkich poletek. Cały ten czas jednak zasadnicze znaczenie dla ludności miało zbieractwo, rybołówstwo i myślistwo. Dominującymi uprawami były pszenica, jęczmień, proso, groch, soczewica i bób. Hodowano wówczas woły, owce i świnie. Kultury neolityczne przyczyniły się do rozwoju technik uprawy roli, hodowli oraz wytwarzania narzędzi. Wraz z ludami kultury pucharów dzwonowatych na terenie Wielkopolski rozpoczęła się epoka brązu, która stopniowo wypierała neolit. W późniejszym okresie epoki brązu rozpoczęło się stosowanie radła typu krzywogrzędzielowego i rylcowego, nasiliła się hodowla zwierząt domowych. Początkowo gospodarka pasterska przeważała nad rolnictwem jednak z biegiem czasu zaczęły tu zachodzić zmiany. Pojawiły się sierpy z brązu. Około 1000 r. p. n. e. na terenie wielkopolski pojawiła się wykształcona w III okresie epoki brązu kultura łużycka , która początkowo zajmowała się chowem zwierząt. Coraz większego znaczenia nabierała uprawa roli, dzięki stopniowemu ulepszaniu prymitywnych narzędzi. Wraz z wpływami kultury celtyckiej na ziemie te trafiło żelazo. Kultura łużycka rozwijała się do VI w p. n. e. . Wskutek najazdów Scytów, Illirów oraz walk współplemiennych została ona wyparta i zastąpiona kulturą przeworską. W tym czasie pojawiła się uprawa żyta, które stało się i jest po dzień dzisiejszy najważniejszym zbożem uprawianym w Wielkopolsce. Kultury łużycka, przeworska i pomorska stanowiły podstawę do narodzin na tych ziemiach kultury lechickiej.
Czajków jest jedną z najstarszych wsi położonych nad Łużycą - pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1565 roku. Kolejne, dokładniejsze już informacje są z roku 1773 i pochodzą z inwentarza starostwa grabowskiego, który wymienia klucz kuźnicki składający się ze wsi : Kuźnica Grabowska, Czajków, Głuszyna wraz z pustkowiami. Wieś Czajków była zobowiązana przekazywać do dworu grabowskiego “owsa osepowego na Św. Marcin wiertli 6,5 miary sieradzkiej". Młyn, tartak i gorzelnia działające na terenie Czajkowa płaciły łącznie 34 złotych polskich czynszu. Losy Czajkowa i całego klucza kuźnickiego były związane z losami starostwa grabowskiego, które zostało utworzone w 1460 r. W roku 1792 starostwo grabowskie wraz z całą Wielkopolską znalazło się w Królestwie Prus. Po Kongresie Wiedeńskim granica na Prośnie podzieliła dawne starostwo na dwie części: główna część z Grabowem i kluczem mikstackim pozostała w granicach Prus, natomiast cały klucz kuźnicki z Czajkowem i Kraszewicami znalazł się w Rosji.
15 listopada 1919 roku została erygowana Parafia Czajków pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Wydzielił ją Biskup Włocławski Stanisław Zdzitowiecki w całości z parafii Kraszewice. Kościół zbudowany został w latach 1919 - 1920 kosztem parafian i staraniem proboszcza ks. Stanisława Masłowskiego. Został poświęcony w 1920 r. przez dziekana wieruszowskiego i proboszcza cieszęcińskiego ks. Hipolita Zielińskiego. Około roku 1930 wybudowano również plebanię. W czasie okupacji kościół był zamknięty i obrabowany przez okupantów z paramentów liturgicznych. Po wojnie staraniem proboszcza ks. Lucjana Nowaka zaopatrzono kościół w nowe paramenty liturgiczne a także ufundowano trzy nowe dzwony.
 
 
img_0115.jpg [300x225]
 
 
Gmina Czajków powstała 1 października 1982 r. w wyniku oddzielenia od gminy Grabów nad Prosną jej południowo - wschodniej części.