Uwarunkowania przyrodnicze

Uwarunkowania przyrodnicze gminy Czajków

 Istotną rolę w strukturze użytkowania gruntów na terenie gminy Czajków zajmują lasy. Powierzchnie leśne obejmują obszar o powierzchni 2995 ha, co stanowi 42,7% ogólnej powierzchni gminy. Średnia lesistość dla powiatu ostrzeszowskiego wynosiła 34,2 %, a dla województwa wielkopolskiego 25,6%. W strukturze własnościowej przeważają lasy prywatne, które stanowią około 70% ogółu powierzchni leśnych. Pozostałe ok. 924 ha to lasy państwowe, które podlegają nadleśnictwu w Przedborowie.

 

img_0712.jpg [300x225]

img_0229.jpg [300x225]

img_0219.jpg [300x225]

img_0230.jpg [300x225]


Na terenie gminy znajdują się również liczne akweny wód powierzchniowych. Największym z nich jest jezioro Krzyżowiec (24,4) ha położone przy zachodniej granicy gminy, oraz jezioro Sosnowiec znajdujące się też przy granicy gminy. Ponadto występują też stawy rybackie i oczka wodne.


img_0717.jpg [300x225]

img_0720.jpg [300x225]

img_0724.jpg [300x225]

img_0725.jpg [300x225]


Całość obszaru gminy należy do dorzecza Prosny. Główną rzeką przepływającą przez teren gminy jest Łużyca, będąca prawobrzeżnym dorzeczem Prosny. Rzeka przecina gminę w połowie, od miejscowości Piła w gminie Klonowa, przez Czajków i dalej wzdłuż drogi prowadzącej do Kuźnicy Grabowskiej. Innym ciekiem przepływającym przez gminę jest Żurawka (Salamony), oraz w części południowo – zachodniej gminy Struga Kraszewicka ( Potok Kraszewicki).