INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBIORU ODPADÓW ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach firmą która zajmuje się zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688) jest firma

EKO-REGION Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Bawełnianej 18.