WRPO 2014-2020 „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Czajków” w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Podziałanie 3.2.1. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”

 29 listopada 2016 roku została podpisana umowa nr RPWP.03.02.01-30-0095/15-00 pomiędzy Gminą Czajków reprezentowaną przez pana Henryka Plichtę a Zarządem Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez Pana Pawła Napierałę zastępcę Dyrektora Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020, projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Czajków” w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Podziałanie 3.2.1. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Czajkowie

Szacunkowa wartość projektu wynosi  473 600,64 zł z czego dofinansowanie pokrywa 85% czyli 402 560,54 zł.

Projekt jest realizowany z udziałem Unii Europejskiej przy dofinansowaniu z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.