„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W dn. 21 czerwca 2018 r. Wójt Gminy Czajków podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego  na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn. „Przebudowa linii wodociągowej wraz z modernizacją przepompowni oraz budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czajków”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

mająca na celu Poprawa jakości  i warunków życia mieszkańców poprzez przebudowę linii wodociągowej wraz z modernizacją przepompowni oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

W ramach operacji przebudowana zostanie linia wodociągowa o dł. 2851 mb, zmodernizowana przepompownia oraz budowa 27 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czajków.

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Wartość całkowita projektu 953693,52 zł.

Koszty kwalifikowalne 774 458,32 zł.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020