Aktualności

Zawiadomienie na VII sesji Rady Gmina w Czajkowie

24 czerwca 2019 07:50 | Aktualności

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamiam, że VII sesja Rady Gminy w Czajkowie odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 roku, o godz. 1000, w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Czajkowie.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
  1. Przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokółu z obrad VI sesji.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na VI sesji.
  5. Informacja z pracy Wójta Gminy w okresie mi ędzysesyjnym.
  6. Raport o stanie gminy Czajków za 2018 rok i deba ta nad raportem.

8.

Udzielenie wotum zaufania Wójtowi Gminy Czajków  za 2018 rok.

9.

Sprawozdanie z  wykonania budżetu  gminy za  rok  2018 wraz  z  informacją o stanie mienia

 

komunalnego – podj ęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego    wraz ze

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czajków za rok 2018.

 1. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Czajk ów za 2018 rok.
  1. Podjęcie uchwał:

 

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czajkowie za 2018 rok,

 

– w sprawie zmiany w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czajków na lata 2019 – 2022,

 

–  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019,

 1. Zapytania i uwagi.
 2. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i uwagi.
 3. Zamknięcie obrad.

 

 

Czajków, dnia: 11.06.2019 r.

 

Przewodniczący

Rady Gminy w Czajkowie

/-/ Andrzej Puchała

Przeczytano: 360 razy.| Wydrukuj

Do góry