Aktualności

Urząd Gminy w Czajkowie informuje o możliwości składania wniosków stypendialnych

31 sierpnia 2020 08:56 | Aktualności

Termin i miejsce składania wniosków:

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w Urzędzie Gminy Czajków - sekretariat w terminie

od 1 września do 15 września 2020r.

Wyjątkiem są słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, którzy wniosek składają do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Kto może złożyć wniosek?

• rodzice, opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia,

• pełnoletni uczeń,

• dyrektor szkoły,

• stypendium szkolne może być także przyznane z urzędu.

(Rodzice, opiekunowie prawni uczniów pełnoletnich powinni do wniosku dołączać upoważnienie podpisane przez pełnoletniego ucznia).

Kto może otrzymać?

• Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

• Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim biorącym udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

• Uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (528 zł netto/osobę w rodzinie), w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

 

Wymagane załączniki:

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie ze szkoły potwierdzające status ucznia oraz dokumenty niezbędne do ustalenia dochodu na osobę w rodzinie lub dochodu osoby uczącej się zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508).

a) zaświadczenie z zakładu pracy lub oświadczenie o płacy netto wraz z zasiłkiem rodzinnym oraz dodatkami do zasiłku rodzinnego,

b) odcinek od świadczeń emerytalnych lub rentowych,

c) zaświadczenie właściwego organu gminy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych z 1 ha przeliczeniowego przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł,

d) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenie w przypadku rozliczania się z prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z art. 8 ust.5-8 ustawy o pomocy społecznej,

e) zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości pobieranych świadczeń alimentacyjnych,

f) w przypadku gdy członkiem rodziny jest osoba bezrobotna decyzję z Powiatowego Urzędu Pracy o uznaniu jej za osobę bezrobotną i wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych,

g) w przypadku gdy członek rodziny otrzymuje stypendium socjalne odpowiednie zaświadczenie lub oświadczenie z jednostki przyznającej stypendium (decyzje o przyznaniu stypendium),

h) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądowym lub ugodą do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

i) dokumenty potwierdzające utratę dochodu oraz wysokości utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny,

j) zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,

k) oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł netto na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507, 1622, 1690, 1818, 2473.).

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się:

• jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

• zasiłku celowego;

• pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;

• wartości świadczenia w naturze;

• świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

• dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;

• świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407) oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020r. poz. 821).

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 1507, 1622, 1690,1818, 2473. z późn. zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Stypendium nie przysługuje:

• uczniom klas zerowych,

• uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Czajków,

• uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza dwudziestokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku uczniów a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Pouczenie:

• Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego zgodnie z art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1327 ze zm.)

• Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1327 ze zm.)

• Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. 2020, poz. 1327 ze zm.)

• Na podstawie art. 233 kodeksu karnego kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 .

ZASIŁEK SZKOLNY

1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi/uczniom znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, którym w szczególności może być:

- brak środków do życia w związku z utratą pracy rodziców/ opiekunów prawnych,

- śmierć członka rodziny wspólnie zamieszkującego i gospodarującego,

- kradzież w mieszkaniu ucznia,

- pożar lub zalanie mieszkania,

- nagła choroba ucznia

- inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia.

2. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

3. O zasiłek szkolny można się ubiegać dwukrotnie w ciągu roku szkolnego.

4. Wnioskodawca składając wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego winien do niego dołączyć oświadczenia, zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego, oraz wskazujące, że wystąpienie tego zdarzenia miało wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia/uczniów.

Dokumentami potwierdzającymi wystąpienie zdarzenia losowego mogą być: świadectwa pracy (w przypadku utraty zatrudnienia), zaświadczenia lekarskie, karty leczenia szpitalnego (w przypadku choroby), akt zgonu (w przypadku śmierci członka rodziny wspólnie zamieszkującego i gospodarującego), zaświadczenie ze Straży Pożarnej o wystąpieniu pożaru, zaświadczenie z Policji o kradzieży itp.

Dokumentami potwierdzającymi, że wystąpienie zdarzenia losowego miało wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia/uczniów mogą być: oświadczenia o dochodach rodziny ucznia w okresie poprzedzającym wystąpienie zdarzenia oraz w okresie po jego wystąpieniu (w przypadku utraty zatrudnienia, zgonu członka rodziny), faktury i rachunki za leki i leczenie itp.

Przeczytano: 72 razy.| Wydrukuj

Do góry